# Name L W B
1. TOBIAS HELLWAG 1 7 1
2. SAITO KAZUHIRO 2 7 0
3. DAVID WELLS 2 5 1
4. HERB ROMAN 2 5 1
5. MALCOLM HUTSON 2 4 1
6. IVAN LANKIN 2 4 0
7. Ben Yam 2 4 0
8. RYO MATSUURA 2 4 0
9. Carter MATTIG 2 3 0
10. JOSEFIN BICHLER 2 3 0
11. MASAYUKI MOCHIZUKI 2 3 0
12. NAKASUKA KENGO 2 3 0
13. BOGIDAR ILIEV 2 3 0
14. MICHIHITO KAGEYAMA 2 2 0
15. DIAO LI HENG 2 2 0
16. KAWASHIMA HAYASE 2 2 0
17. DAISUKE FUJIOKA 2 2 0
18. MICHAEL DYETT 2 2 0
19. Kaoruko Kisuno 2 2 0
20. PAVEL SHIROKOV 2 1 1
21. STEPLER FRANCK 2 1 0
22. OGURA YUJI 2 1 0
23. TAKIMIYA YUTA 2 1 0
24. JAY BIDAL 2 1 0
25. STEPHEN NELSON 2 1 0
26. JUERGEN ORLOWSKI 2 1 0
27. Tatsuya TANAKA 2 1 0
28. LITO FRONDOSO 2 1 0
29. MISHIMA YASUO 2 1 0
30. MIZUTANI SUSUMU 2 0 0
31. TAKEDA HIDEKI 2 0 0
32. KAMIL MAKHMVDOV 2 0 0
33. NORBERTO MENDOZA 2 0 0
34. JAN JACOBOWITZ 2 0 0
35. JACOB YANG 2 0 0
36. JIANHUI OU 2 0 0
37. KANEKO SHINICHIRO 2 0 0
38. INUZUKA TAKESHI 2 0 0
39. NAOKI NAKADA 2 0 0