# Name L W B
1. EYAL PLESHET 0 3 0
2. Antonio Andolfo 1 1 1
3. Hammon Mans 1 0 1
4. KATHERINE DOXFORD 1 0 0
5. JOY KNIGHT-SMITH 1 0 0