# Name L W B
1. SCOTT AVERAY 0 2 0
2. Antonio Andolfo 1 1 0
3. EYAL PLESHET 1 0 0
4. Hammon Mans 1 0 0