# Name L W B
1. Ali Bonvan 0 5 1
2. Saeid Jafari 1 5 0
3. Amin Montazeri 2 4 0
4. SEPIDE GHANNADI 2 4 0
5. hosein enayatjo 2 3 0
6. Fahim faghahati 2 3 0
7. Soroush Asadi 2 3 0
8. Aidin Mehtar 2 2 0
9. ROOHOLLAH AMIRI ANDY 2 2 0
10. HAMID BAGHERI 2 1 1
11. MAHSA AMANZADE 2 1 0
12. navid karimi 2 1 0
13. Masi Mahdavi 2 1 0
14. Behrouz Kahrizi 2 1 0
15. Bahram Farahani 2 1 0
16. Javad Boshgesaz 2 0 0
17. ASHKAN YAHYAZADEH 2 0 0
18. MEHDI MOGHADDAM 2 0 0
19. sorena 2 0 0
20. ALI KAMRAVA 2 0 0